Ochrana dat a soukromí

Společnost cerascreen se zavázala k robustní ochraně a zabezpečení dat, které umožňuje soulad s GDPR.

V roce 2016 Evropská komise schválila a přijala obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), nový rámec pro evropské právo v oblasti ochrany údajů. GDPR nabývá účinnosti 25. května 2018 a vztahuje se na společnosti, které zpracovávají osobní údaje fyzických osob v EU. GDPR posiluje práva těchto jednotlivců ve vztahu k jejich osobním údajům a jeho cílem je harmonizovat právní předpisy o ochraně údajů v celé Evropě bez ohledu na to, kde jsou údaje zpracovávány.

Co je GDPR?

GDPR je nový evropský zákon o ochraně údajů, který nahrazuje stávající pravidla EU pro ochranu údajů podle směrnice 95/46/ES. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů obsahuje ustanovení o harmonizaci právních předpisů o ochraně údajů v celé EU prostřednictvím uplatňování jediného zákona o ochraně údajů, který je závazný ve všech členských státech. GDPR vstupuje v platnost 25. května 2018.

Vztahuje se GDPR na cerascreen?

GDPR se vztahuje prakticky na všechny organizace, včetně cerascreen, které zpracovávají osobní údaje občanů EU prostřednictvím jim nabízených služeb, bez ohledu na to, zda organizace fyzicky sídlí v EU. GDPR se vztahuje na cerascreen, protože prodáváme a nabízíme osobní genetické služby v členských státech EU prostřednictvím našich webových stránek ve Velké BritániiEU a mezinárodních webových stránkách.

Opatření na ochranu vašich údajů

Podle GDPR musí organizace, které shromažďují a uchovávají osobní údaje, přijmout vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně zabezpečení odpovídající riziku spojenému se zpracováním osobních údajů. Společnost ceraScreen používá organizační a technická opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů.
Chcete se dozvědět více o ochraně osobních údajů ve společnosti cerascreen? Pak čtěte dál nebo pošlete požadavek na zákaznický servis na cerascreen@dsbok.de

1. Ochrana údajů v kostce

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace k tématu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Sběr dat na této webové stránce

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webových stránek. Jejich kontaktní údaje naleznete v části "Poznámka k odpovědnému orgánu" v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře. Ostatní údaje jsou shromažďovány automaticky nebo po vašem souhlasu při návštěvě webových stránek našimi IT systémy. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Část údajů je shromažďována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Máte také právo požadovat za určitých okolností omezení zpracování vašich osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat.

Analýzy a nástroje třetích stran

Když navštívíte tuto webovou stránku, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnoceno. To se provádí hlavně pomocí takzvaných analytických programů.
Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

2. Hostování

Shopify

Naše webové stránky hostujeme na adrese Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irsko (dále jen: "Shopify").
Shopify je nástroj pro vytváření a hostování webových stránek. Když navštívíte naše webové stránky, Shopify shromažďuje vaši IP adresu, jakož i informace o zařízení, které používáte, a vašem prohlížeči. Shopify také analyzuje počty návštěvníků, zdroje návštěvníků a chování zákazníků a vytváří statistiky uživatelů. Když provedete nákup na našich webových stránkách, Shopify také shromažďuje vaše jméno, e-mailovou adresu, dodací a fakturační adresy, platební údaje a další informace spojené s nákupem (např. telefonní číslo, výše uskutečněných prodejů atd.). Pro účely analýzy ukládá Shopify soubory cookie do vašeho prohlížeče.
Podrobnosti naleznete v části Shopify:
https://www.shopify.de/legal/datenschutz's Privacy Policy.
Použití Shopify je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem na co nejspolehlivější prezentaci našich webových stránek. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; Souhlas lze kdykoli odvolat.

Zpracování objednávky

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (DPA). Jedná se o smlouvu předepsanou zákonem o ochraně údajů, která zajišťuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

3. Obecné informace a povinné informace

Soukromí

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.
Při používání této webové stránky jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to dělá.
Rádi bychom zdůraznili, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Strana odpovědná za zpracování údajů na této webové stránce je:Cerascreen GmbH
Güterbahnhofstraße 16,
19059 Schwerin
Německo
Telefon: +49 385 3936322 2
E-mail:
fragen@cerascreen.de
Odpovědná strana je fyzická nebo právnická osoba, která je sama nebo společně s jinými informována o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (jména, E-mailové adresy nebo podobné) Rozhoduje.

Doba skladování

Pokud v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebyla stanovena konkrétnější doba uchovávání, vaše osobní údaje zůstanou u nás, dokud nepomine účel zpracování údajů. Pokud podáte legitimní žádost o vymazání nebo odvoláte souhlas se zpracováním údajů, vaše údaje budou vymazány, pokud nebudeme mít jiné právně přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např. daňové nebo komerční doby uchovávání); V druhém případě se výmaz uskuteční poté, co tyto důvody pominou.

Inspektor ochrany údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.
Externí pověřenec pro ochranu osobních údajů DSBOK
Oliver Krause
Telefon: 06144 402197
E-mail: cerascreen@dsbok.de

Poznámka k předávání údajů do USA a dalších třetích zemí

Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou zabezpečeny zákonem o ochraně údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předávány a zpracovávány v těchto třetích zemích. Rádi bychom zdůraznili, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s úrovní ochrany EU. Například americké společnosti jsou povinny předat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že orgány USA (např. tajné služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale ukládají vaše údaje na serverech USA pro účely sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů prováděného až do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR)

Pokud je zpracování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace; To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Příslušný právní základ, na kterém je zpracování založeno, lze nalézt v tomto prohlášení o ochraně údajů. Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků (námitka podle článku 21 (1) GDPR). Pokud jsou jejich osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, mají právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jich týkají, pro účely takové reklamy; To platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovým přímým marketingem. Pokud vznesete námitku, vaše osobní údaje již nebudou následně používány pro účely přímého marketingu (námitka podle čl. 21 odst. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Právem podat stížnost nejsou dotčeny žádné jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy předané Vám nebo třetí osobě, byly předány v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v technicky proveditelném rozsahu.

Šifrování SSL nebo TLS

Tyto stránky používají šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám zašlete jako provozovatel webu. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče. Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Šifrované platební transakce na této webové stránce

Pokud po uzavření zpoplatněné smlouvy vznikne povinnost poskytnout nám Vaše platební údaje (např. číslo účtu pro autorizaci inkasa), budou tyto údaje vyžadovány pro zpracování plateb.
Platební transakce prostřednictvím běžných platebních prostředků (Visa/MasterCard, inkaso) probíhají výhradně prostřednictvím šifrovaného připojení SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.
Při šifrované komunikaci nemohou vaše platební údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně informovat o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo vymazání těchto údajů. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás kdykoliv kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech: Pokud zpochybňujete přesnost vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, obvykle potřebujeme čas na ověření. Po dobu trvání auditu máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo/je protiprávní, můžete namísto výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete k uplatnění, obhajobě nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů namísto výmazu. Pokud vznesete námitku podle čl. 21 (1) GDPR, musí být nalezena rovnováha mezi vašimi a našimi zájmy. Dokud není jasné, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, mohou být tyto údaje zpracovávány – s výjimkou jejich uchovávání – pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti reklamním e-mailům

Použití kontaktních údajů zveřejněných v souvislosti s povinností tiráží pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů je tímto zakázáno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

4. Shromažďování údajů na této webové stránce

Koláčky

Naše internetové stránky používají tzv. "cookies". Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné škody na vašem zařízení. Jsou uloženy buď dočasně po dobu trvání relace (relační soubory cookie) nebo trvale (trvalé soubory cookie) ve vašem zařízení. Soubory cookie relace se na konci vaší návštěvy automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je sami neodstraníte nebo nebudou automaticky smazány vaším webovým prohlížečem. V některých případech mohou být soubory cookie od třetích stran uloženy také ve vašem zařízení, když vstoupíte na naše stránky (soubory cookie třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují používat určité služby třetích stran (např. soubory cookie ke zpracování platebních služeb). Cookies mají různé funkce. Mnoho souborů cookie je technicky nezbytných, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazení videí). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocení chování uživatelů nebo zobrazování reklamy. Soubory cookie, které jsou nezbytné k provedení procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k zajištění určitých funkcí, které požadujete (funkční soubory cookie, např. pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu), jsou uloženy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, není-li stanoven jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním cookies, probíhá ukládání příslušných cookies výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR); Souhlas lze kdykoli odvolat.
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost této webové stránky. Pokud jsou soubory cookie používány třetími stranami nebo pro účely analýzy, budeme vás informovat samostatně v rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů a v případě potřeby požádáme o souhlas.

Souhlas s Cookiebot

Naše webové stránky používají technologii souhlasu společnosti Cookiebot k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem zařízení nebo s používáním určitých technologií a k jejich dokumentaci v souladu s předpisy o ochraně údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko (dále jen "Cookiebot"). Když vstoupíte na naše webové stránky, vytvoří se spojení se servery Cookiebot, abyste získali váš souhlas a další vysvětlení týkající se používání souborů cookie. Následně Cookiebot uloží soubor cookie do vašeho prohlížeče, aby vám mohl přiřadit udělený souhlas nebo jeho odvolání. Takto shromážděné údaje budou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, vymazání samotného souboru cookie Cookiebot nebo dokud účel ukládání údajů již neplatí. Povinné zákonné povinnosti uchovávání zůstávají nedotčeny. Cookiebot se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním cookies. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm.

Zpracování objednávky

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (DPA). Jedná se o smlouvu předepsanou zákonem o ochraně údajů, která zajišťuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jsou to:
Typ prohlížeče a verze
prohlížeče Použitý operační systém
Adresa URL
odkazujícího serveru Název hostitele přistupujícího počítače Čas
požadavku
serveru IP adresa
Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat. Shromažďování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek – za tímto účelem musí být zaznamenány soubory protokolu serveru.

Kontakt

Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam poskytli, budou uloženy u nás za účelem zpracování dotazu a v případě následných otázek. Tyto údaje nebudeme předávat dál bez vašeho souhlasu.
Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud se vaše žádost týká plnění smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování dotazů, které nám byly adresovány (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud byl požadován. Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nepožádáte o výmaz, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo dokud nepomine účel uložení údajů (např. po zpracování vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčena.

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, vaše žádost včetně všech výsledných osobních údajů (jméno, žádost) bude uložena a zpracována za účelem zpracování vaší žádosti. Tyto údaje nebudeme předávat dál bez vašeho souhlasu. Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud se vaše žádost týká plnění smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování dotazů, které nám byly adresovány (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud byl požadován.
Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím žádostí o kontakt, nám zůstanou, dokud nepožádáte o výmaz, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo dokud účel uložení údajů nepomine (např. po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

Registrace na těchto webových stránkách

Na této webové stránce se můžete zaregistrovat a používat další funkce na webu. Údaje zadané za tímto účelem používáme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, ke které jste se zaregistrovali. Povinné informace požadované při registraci musí být poskytnuty v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme.
V případě důležitých změn, jako je rozsah nabídky nebo technicky nezbytné změny, používáme e-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom vás tímto způsobem informovali. Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá za účelem realizace uživatelského vztahu založeného registrací a v případě potřeby pro zahájení dalších smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), jakož i oprávněný zájem společnosti Cerascreen GmbH podle čl. 6 odst. 1 písm. f a bod 47 odůvodnění GDPR.
Údaje shromážděné při registraci budeme uchovávat, dokud budete registrováni na této webové stránce, a poté budou vymazány. Zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny.

Připomenutí recenze od důvěryhodných obchodů

Pokud jste nám během objednávky nebo po ní udělili svůj výslovný souhlas aktivací odpovídajícího zaškrtávacího políčka nebo kliknutím na tlačítko určené k tomuto účelu, předáme vaši e-mailovou adresu společnosti Trusted Shops GmbH, SUbbelrather Str.15C, 50823 Kolín nad Rýnem (www.trustedshops.de) pro připomenutí odeslání hodnocení vaší objednávky, aby vám e-mailem připomněli možnost odeslat hodnocení. Tento souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na níže popsanou možnost kontaktu nebo přímo na důvěryhodné obchody.
Integrace štítku
důvěryhodných obchodů Chcete-li zobrazit pečeť schválení našich důvěryhodných obchodů a veškeré shromážděné recenze, stejně jako nabídnout produkty důvěryhodných obchodů kupujícím po objednávce, je na této webové stránce integrován odznak důvěry důvěryhodných obchodů.
To slouží k ochraně našeho oprávněného zájmu na optimálním marketingu naší nabídky, který převažuje v kontextu zvažování zájmů. Trustbadge a služby s ním inzerované jsou nabídkou společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem. Při volání Trustbadge webový server automaticky uloží tzv. serverový logový soubor, který např. Vaše IP adresa, datum a čas načtení, množství přenesených dat a žádající poskytovatel (přístupové údaje) a dokumenty o načtení. Tyto přístupové údaje nebudou vyhodnocovány a budou automaticky přepsány nejpozději sedm dní po ukončení vaší návštěvy stránky.
Další osobní údaje budou předány Trusted Shops pouze v případě, že se rozhodnete používat produkty Trusted Shops po dokončení objednávky nebo jste se již zaregistrovali k použití. V tomto případě platí smluvní ujednání mezi vámi a Trusted Shops.
Se všemi společnostmi uvedenými v tomto prohlášení o ochraně údajů jsme uzavřeli smlouvu o zpracování smluv a plně implementujeme přísné požadavky německých orgánů pro ochranu údajů.

5. Sociální média

Twitter Plugin

Funkce služby Twitter jsou integrovány do této webové stránky. Tyto funkce poskytuje společnost Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko. Pomocí Twitteru a funkce "Re-Tweet" jsou navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem Twitter a oznámeny ostatním uživatelům. Data jsou také přenášena na Twitter. Rádi bychom zdůraznili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat nebo jejich použití společností Twitter. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter na adrese:
https://twitter.com/de/privacy.
Použití pluginu Twitter je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti na sociálních sítích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; Souhlas lze kdykoli odvolat. Přenos údajů do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde:
https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. Nastavení soukromí na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu v části https://twitter.com/account/settings.

6. Analytické nástroje a reklama

Google Ads

Provozovatel webových stránek používá Google Ads. Google Ads je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webových stránkách třetích stran, když uživatel zadá do Googlu určité hledané výrazy (cílení na klíčová slova). Kromě toho mohou být cílené reklamy zobrazeny na základě uživatelských údajů dostupných na Googlu (např. údaje o poloze a zájmy) (cílení na cílovou skupinu). Jako provozovatel webových stránek můžeme tyto údaje kvantitativně vyhodnocovat, například analýzou, které vyhledávací dotazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik reklam vedlo k odpovídajícím kliknutím.
Používání Google Ads je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejefektivnějším marketingu produktů svých služeb. Přenos údajů do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde:
https://policies.google.com/privacy/frameworks a
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Bing Ads

Druh a rozsah zpracování

Na našich webových stránkách jsme integrovali reklamy Bing. Bing Ads je služba poskytovaná společností Microsoft Corporation za účelem zobrazování cílené reklamy uživatelům. Bing Ads používá soubory cookie a další technologie prohlížeče k vyhodnocení chování uživatelů a rozpoznání uživatelů.
Bing Ads shromažďuje informace o chování návštěvníků na různých webových stránkách. Tyto informace slouží k optimalizaci relevance reklamy. Kromě toho Bing Ads poskytuje cílenou reklamu na základě profilů chování a geografické polohy. Vaše IP adresa a další identifikační prvky, jako je váš uživatelský agent, jsou přenášeny poskytovateli.
V takovém případě budou vaše údaje předány provozovateli Bing Ads, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Spojené státy.

Účel a právní základ

Používání reklam Bing je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG.

Doba skladování

Konkrétní dobu uchovávání zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale je určena společností Microsoft Corporation. Další informace naleznete v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro reklamy Bing: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Reklamy na Twitteru

Při šifrované komunikaci nemohou vaše platební údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

Šifrované platební transakce na této webové stránce

V závislosti na tom, kterého poskytovatele platebních služeb si vyberete v procesu objednávky, předáváme platební údaje shromážděné za tímto účelem úvěrové instituci pověřené platbou a případně námi pověřenému poskytovateli platebních služeb nebo vybrané platební službě pro zpracování plateb. V některých případech také vybraní poskytovatelé platebních služeb shromažďují tyto údaje sami, pokud si zde vytvoříte účet. V takovém případě se musíte během procesu objednávání přihlásit k poskytovateli platebních služeb pomocí svých přístupových údajů. V tomto ohledu platí prohlášení o ochraně údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

PayPal

Druh a rozsah zpracování

Na našich webových stránkách jsme integrovali reklamy na Twitteru. Twitter Ads je služba společnosti Twitter Inc. pro zobrazování cílené reklamy uživatelům. Twitter Ads používá soubory cookie a další technologie prohlížeče k vyhodnocení chování uživatelů a rozpoznání uživatelů. Twitter Ads shromažďuje informace o chování návštěvníků na různých webových stránkách. Tyto informace slouží k optimalizaci relevance reklamy. Twitter Ads také poskytuje cílenou reklamu založenou na profilech chování a geografické poloze. Vaše IP adresa a další identifikační prvky, jako je váš uživatelský agent, jsou přenášeny poskytovateli. Pokud jste zaregistrováni u služby Twitter Inc., může Twitter Inc. přiřadit návštěvu k vašemu účtu. I když nejste registrováni u společnosti Twitter Inc. nebo jste se nepřihlásili, je možné, že poskytovatel zjistí a uloží vaši IP adresu a další identifikační prvky. V takovém případě budou vaše údaje předány provozovateli Twitter Ads, Twitter Inc., San Francisco, USA.

Účel a právní základ

Vaše údaje zpracováváme pomocí Twitter Ads za účelem optimalizace našich webových stránek a pro marketingové účely na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a. GDPR.

Doba skladování

Konkrétní dobu uchovávání zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale je určena společností Twitter Inc. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro reklamy na Twitteru: https://twitter.com/de/privacy.

ADITION Adserving & Targeting

Druh a rozsah zpracování

Používáme službu ADITION Adserving & Targeting společnosti ADITION technologies AG, Oststraße 55, 40211 Düsseldorf, Německo, abychom zobrazili určité a relevantní reklamy skupinám uživatelů pomocí technologií cílení.
Technologie sledování webu se používají k vytváření pseudonymizovaných uživatelských profilů. Tyto profily zpravidla nelze sloučit s vámi jako fyzickou osobou, ale používají se například pro segmentaci při zobrazování reklam.

Účel a právní základ

Údaje zpracováváme pomocí ADITION Adserving & Targeting za účelem optimalizace našich reklamních kampaní a pro marketingové účely na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a. GDPR.

Doba skladování

Konkrétní dobu uchovávání zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale je určena společností ADITION technologies AG. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro ADITION Adserving & Targeting: https://www.adition.com/datenschutz.

Google DoubleClick

Tato webová stránka používá funkce Google DoubleClick. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen "DoubleClick"). Služba DoubleClick se používá k zobrazování zájmově orientovaných reklam v celé reklamní síti Google. Pomocí služby DoubleClick lze reklamy specificky přizpůsobit zájmům příslušného diváka. Naše reklama se může například zobrazovat ve výsledcích vyhledávání Google nebo v reklamních bannerech spojených se službou DoubleClick. Aby bylo možné uživatelům zobrazovat zájmově orientovanou reklamu, musí služba DoubleClick rozpoznat příslušného návštěvníka a být schopna přiřadit jeho navštívené webové stránky, kliknutí a další informace o chování uživatelů. Za tímto účelem používá služba DoubleClick soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání (např. snímání otisků zařízení). Shromážděné informace jsou sloučeny do pseudonymního uživatelského profilu, aby se dotyčnému uživateli zobrazovala zájmově orientovaná reklama.
Používání služby Google DoubleClick je v zájmu cílených reklamních opatření. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; Souhlas lze kdykoli odvolat. Další informace o možnostech námitek proti reklamám zobrazovaným společností Google naleznete na následujících odkazech: https://policies.google.com/technologies/ads a https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Analytics

Tato webová stránka používá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Přitom provozovatel webových stránek získává různé údaje o používání, jako je zobrazení stránek, délka pobytu, používané operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje jsou přiřazeny k příslušnému zařízení uživatele. Přiřazení k ID uživatele se neuskuteční.

Kromě toho můžeme mimo jiné používat Google Analytics. Zaznamenejte pohyby a kliknutí myší a posouvání. Google Analytics také používá různé přístupy k modelování k doplnění shromážděných datových sad a využívá technologie strojového učení pro analýzu dat. Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy chování uživatele (např. soubory cookie nebo otisky zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam uloženy.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Přenos údajů do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Zásuvný modul prohlížeče

Shromažďování a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o nakládání s uživatelskými daty službou Google Analytics naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Signály Google

Používáme signály Google. Když navštívíte naše webové stránky, služba Google Analytics shromažďuje mimo jiné: Vaše poloha, historie vyhledávání a historie YouTube a demografické údaje (údaje o návštěvnících). Tato data mohou být použita pro personalizovanou reklamu pomocí Google Signal. Pokud máte účet Google, budou údaje o návštěvnících služby Google Signal propojeny s vaším účtem Google a použity pro personalizovaná reklamní sdělení. Údaje se také používají k vytváření anonymních statistik o uživatelském chování našich uživatelů.

Zpracování objednávky

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování smluv a při používání služby Google Analytics plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů.

Měření elektronického obchodu Google Analytics

Tato webová stránka používá funkci "měření elektronického obchodu" služby Google Analytics. Pomocí měření e-commerce může provozovatel webových stránek analyzovat nákupní chování návštěvníků webových stránek a zlepšovat tak své online marketingové kampaně. Zaznamenávají se informace, jako jsou zadané objednávky, průměrné hodnoty objednávek, náklady na dopravu a doba od zobrazení do nákupu produktu. Tyto údaje mohou být společností Google agregovány pod ID transakce spojené s příslušným uživatelem nebo jeho zařízením.

TikTok Pixel

Druh a rozsah zpracování

Používáme TikTok Pixel od TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irsko, k vytvoření takzvaných vlastních publik, tj. k segmentaci skupin návštěvníků naší online nabídky, k určení míry konverze a jejich následné optimalizaci. K tomu dochází zejména při interakci s reklamami, které jsme poskytli TikTok Technology Limited.

Účel a právní základ

Vaše údaje zpracováváme pomocí TikTok Pixel za účelem optimalizace našich webových stránek a pro marketingové účely na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a. GDPR.

Doba skladování

Konkrétní dobu uchovávání zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale určuje ji TikTok Technology Limited. Další informace naleznete v Zásady ochrany osobních údajů pro TikTok Pixel: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy.

Facebook API

Druh a rozsah zpracování

Pro přístup k dalším službám a datům společnosti Facebook Ireland Ltd. používáme rozhraní Facebook API společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Vaše IP adresa je převedena na společnost Facebook Ireland Ltd. Upozorňujeme, že v těchto zásadách ochrany osobních údajů je samostatný oddíl pro každou další službu, kterou používáme od společnosti Facebook Ireland Ltd.

Účel a právní základ

Facebook API používáme za účelem optimalizace našich webových stránek a pro marketingové účely. Používání Facebook API je založeno na našich oprávněných zájmech, tj. zájmu na optimalizaci naší online nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR.

Doba skladování

Konkrétní dobu uchovávání zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale je určena společností Facebook Ireland Ltd. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro Facebook API: https://de-de.facebook.com/business/gdpr.

Facebook Pixel

Druh a rozsah zpracování

Používáme "Facebook pixel" společnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo pokud se nacházíte v EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Pokud je pixel přístupný ve vašem prohlížeči, Facebook může rozpoznat, zda byla reklama prostřednictvím Facebooku úspěšná. Úspěchem může být například online nákup.

Jsou nám předávány pouze statistické informace/údaje z Facebooku bez odkazu na konkrétní osobu.

Účel a právní základ

Facebook Pixel používáme k zaznamenávání účinnosti reklam na Facebooku pro průzkum trhu a statistické účely.

Používání Facebook Pixel je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a. GDPR

Doba skladování

Konkrétní dobu uchovávání zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale je určena společností Facebook Ireland Ltd. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro Facebook API: https://de-de.facebook.com/business/gdpr.

Odkazujeme také na https://www.facebook.com/about/privacy/ informací o ochraně osobních údajů na Facebooku.

7. Newsletter

Údaje z newsletteru

Chcete-li dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a souhlasíte se zasíláním zpravodaje. Další údaje nejsou shromažďovány nebo jsou shromažďovány pouze dobrovolně. Pro zpracování newsletteru využíváme poskytovatele newsletterových služeb, kteří jsou popsáni níže.

Služba MailChimp se zakázaným měřením výkonu

Tato webová stránka využívá k zasílání newsletterů služby MailChimp. Poskytovatelem je Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.
MailChimp je služba, pomocí které lze mimo jiné organizovat zasílání informačních bulletinů. Pokud zadáte údaje za účelem přihlášení k odběru newsletteru (např. e-mailová adresa), budou uloženy na serverech společnosti MailChimp v USA. Deaktivovali jsme měření výkonu ve službě Mailchimp, takže Mailchimp nebude vyhodnocovat vaše chování při otevírání našeho zpravodaje.
Pokud si nepřejete, aby vaše údaje byly předávány službě Mailchimp, musíte se odhlásit z odběru zpravodaje. Za tímto účelem poskytujeme odpovídající odkaz v každé zprávě zpravodaje. Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením z odběru newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává zrušením nedotčena.
Údaje uložené u nás za účelem přihlášení k odběru zpravodaje budou uloženy námi nebo poskytovatelem služeb .dem zpravodaje, dokud se neodhlásíte z odběru zpravodaje a po odhlášení z odběru zpravodaje nebudou odstraněny z distribučního seznamu zpravodaje. Údaje, které ukládáme pro jiné účely, zůstávají nedotčeny.
Přenos údajů do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ a https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses . Poté, co se odhlásíte z distribučního seznamu zpravodaje, může být vaše e-mailová adresa uložena námi .dem nebo poskytovatelem zpravodajských služeb na černé listině, abychom zabránili budoucím zasílání. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Ukládání na černé listině není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převažují nad naším oprávněným zájmem. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti MailChimp na adrese: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Klaviyo Inc.ADRESA:
225 Franklin Street Boston, MA 02110 Spojené státy americké
TELEFON: 1-617-415-5563

WEBOVÉ STRÁNKY: www.klaviyo.com

Klaviyo je e-mailový marketingový nástroj pro zasílání newsletterů, obsahu a propagačních e-mailů. Pokud zadáte a potvrdíte své kontaktní údaje (např. e-mailovou adresu, jméno), budou tyto informace uloženy na serverech společnosti Klaviyo v americkém státě Massachusetts.
Vaše údaje nebudou použity, dokud společnosti Cerascreen neudělíte souhlas se zpracováním vašich údajů.
Klaviyo je v souladu s GDPR. GDPR uznává řadu právních mechanismů pro přenos údajů z EU. Po neplatnosti rámce štítu EU-USA na ochranu soukromí začlenila společnost Klaviyo standardní smluvní doložky Evropské komise do našeho dodatku o ochraně osobních údajů, který je integrován do našich smluvních podmínek.
Pokud si nepřejete, aby vaše údaje byly předávány společnosti Klaviyo, musíte se odhlásit z odběru zpravodaje. Za tímto účelem poskytujeme odpovídající odkaz v každé zprávě zpravodaje. Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením z odběru newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává zrušením nedotčena.
Údaje, které uložíte za účelem přihlášení k odběru zpravodaje, budou uloženy námi .dem nebo poskytovatelem zpravodajských služeb, dokud se neodhlásíte z odběru zpravodaje a po odhlášení z odběru zpravodaje nebudou odstraněny z distribučního seznamu zpravodaje. Údaje, které jsme uložili pro jiné účely, zůstávají nedotčeny.
Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Evropské komise.
Poté, co se odhlásíte z distribučního seznamu zpravodaje, může být vaše e-mailová adresa uložena námi nebo poskytovatelem zpravodajských služeb na černé listině, abychom zabránili budoucím zasílání. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Ukládání na černé listině není časově omezeno.
O vymazání svých údajů můžete požádat zasláním e-mailu na adresu fragen@cerascreen.de. Ve svém e-mailu prosím uveďte e-mailovou adresu, se kterou jste se zaregistrovali, a my ji zcela odstraníme z databáze Cerascreen.

Tato webová stránka využívá služeb společnosti Klaviyo k zasílání informačních bulletinů. Poskytovatelem je Klaviyo, Inc., 125 Summer St, Floor 6 Boston, MA 02111, USA. Klaviyo je služba, kterou lze mimo jiné využít k organizaci zasílání newsletterů. Pokud zadáte údaje za účelem přihlášení k odběru newsletteru (např. e-mailová adresa), budou uloženy na serverech společnosti Klaviyo v USA. Pokud si nepřejete, aby vaše údaje byly předávány společnosti Klaviyo, musíte se odhlásit z odběru newsletteru. Za tímto účelem uvádíme odpovídající odkaz v každé zprávě zpravodaje.Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením z odběru newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává zrušením nedotčena. Údaje uložené u nás za účelem přihlášení k odběru zpravodaje budou uloženy námi .dem nebo poskytovatelem zpravodajských služeb, dokud se neodhlásíte z odběru zpravodaje a po odhlášení z odběru zpravodaje nebudou odstraněny z distribučního seznamu zpravodaje. Údaje, které ukládáme pro jiné účely, zůstávají nedotčeny. Přenos údajů do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.klaviyo.com/legal/dpa Poté, co se odhlásíte z distribučního seznamu zpravodaje, může být vaše e-mailová adresa uložena na černé listině námi nebo poskytovatelem služeb .dem zpravodaje, abychom zabránili budoucím zasílání. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Ukládání na černé listině není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převažují nad naším oprávněným zájmem. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti MailChimp na adrese:https://www.klaviyo.com/legal/privacy-notice

8. Pluginy a nástroje

Bootstrap CDN

Druh a rozsah zpracování

Používáme Bootstrap CDN k řádnému poskytování obsahu našich webových stránek. Bootstrap CDN je služba společnosti Bootstrap, která na našich webových stránkách funguje jako síť pro doručování obsahu (CDN). CDN pomáhá rychleji zpřístupnit obsah naší online nabídky, zejména soubory, jako jsou grafiky nebo skripty, pomocí regionálně nebo mezinárodně distribuovaných serverů. Když přistupujete k tomuto obsahu, navazujete spojení se servery bootstrapu, čímž se přenáší vaše IP adresa a případně data prohlížeče, jako je váš uživatelský agent. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně pro výše uvedené účely a pro zachování bezpečnosti a funkčnosti Bootstrap CDN.

Účel a právní základ

Používání sítě pro doručování obsahu je založeno na našich oprávněných zájmech, tj. zájmu o bezpečné a efektivní poskytování a optimalizaci naší online nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR.

Google CDN

Druh a rozsah zpracování

Používáme Google CDN k řádnému poskytování obsahu našich webových stránek. Google CDN je služba společnosti Google Ireland Limited, která na našich webových stránkách funguje jako síť pro doručování obsahu (CDN).
CDN pomáhá rychleji zpřístupnit obsah naší online nabídky, zejména soubory, jako jsou grafiky nebo skripty, pomocí regionálně nebo mezinárodně distribuovaných serverů. Když přistupujete k tomuto obsahu, navazujete spojení se servery společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, čímž se přenáší vaše IP adresa a případně údaje prohlížeče, jako je váš uživatelský agent.
Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně pro výše uvedené účely a pro zachování bezpečnosti a funkčnosti Google CDN.

Účel a právní základ

Používání sítě pro doručování obsahu je založeno na našich oprávněných zájmech, tj. zájmu o bezpečné a efektivní poskytování a optimalizaci naší online nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR.

Doba skladování

Konkrétní dobu uchovávání zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale je určena společností Google Ireland Limited. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů sítě Google CDN: https://policies.google.com/privacy.

JSDelivr CDN

Druh a rozsah zpracování

Používáme JSDelivr CDN k řádnému poskytování obsahu našich webových stránek. JSDelivr CDN je služba společnosti Prospect One, která funguje jako síť pro doručování obsahu (CDN) na našich webových stránkách. CDN pomáhá rychleji zpřístupnit obsah naší online nabídky, zejména soubory, jako jsou grafiky nebo skripty, pomocí regionálně nebo mezinárodně distribuovaných serverů. Při přístupu k tomuto obsahu navazujete spojení se servery společnosti Prospect One, Krolewska 65a, Krakov, Malopolské vojvodství 30- 081, Polsko, čímž se přenáší vaše IP adresa a případně údaje prohlížeče, jako je váš uživatelský agent. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně pro výše uvedené účely a pro zachování bezpečnosti a funkčnosti JSDelivr CDN.

Účel a právní základ

Používání sítě pro doručování obsahu je založeno na našich oprávněných zájmech, tj. zájmu o bezpečné a efektivní poskytování a optimalizaci naší online nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR.

Doba skladování

Konkrétní dobu uchovávání zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale určuje ji společnost Prospect One. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů sítě JSDelivr CDN: https://www.jsdelivr.com/privacy-policy-jsdelivr-net.

AB Chutné

Druh a rozsah zpracování

Používáme AB Tasty od AB Tasty GmbH, Richmodstraße 6, 50667 Kolín nad Rýnem, Německo k provádění takzvaných A / B testů v naší online nabídce. Současně jsou zveřejňovány různé verze naší online nabídky a měřeny, která z těchto verzí je uživatelsky přívětivější. Při testování verzí lze shromažďovat údaje, jako je použitý operační systém, uživatelský agent prohlížeče a čas volání, aby bylo možné měřit úspěšnost verze.
Technologie sledování webu se používají k přiřazení výše uvedených údajů k verzi naší online nabídky k testování.

Účel a právní základ Používání AB Tasty je založeno na našich oprávněných zájmech, tj. zájmu o optimalizaci naší online nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR. .

Doba skladování

Konkrétní dobu uchovávání zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale určuje ji společnost AB Tasty GmbH. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti AB Tasty: https://www.abtasty.com/de/nutzungsbedingungen/.

Shopify CDN

Druh a rozsah zpracování

Používáme Shopify CDN k řádnému doručení obsahu našich webových stránek. Shopify CDN je služba společnosti Shopify, Inc., která na našich webových stránkách funguje jako síť pro doručování obsahu (CDN), aby zajistila funkčnost dalších služeb společnosti Shopify, Inc. Pro uvedené služby najdete samostatnou sekci v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Tato část se týká pouze používání CDN.
CDN pomáhá rychleji zpřístupnit obsah naší online nabídky, zejména soubory, jako jsou grafiky nebo skripty, pomocí
regionálně nebo mezinárodně distribuovaných serverů. Když přistupujete k tomuto obsahu, připojujete se k serverům společnosti Shopify, Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, a přenášíte vaši IP adresu a případně údaje prohlížeče, jako je váš uživatelský agent. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně pro výše uvedené účely a pro zachování bezpečnosti a funkčnosti Shopify CDN.

Účel a právní základ

Používání sítě pro doručování obsahu je založeno na našich oprávněných zájmech, tj. zájmu o bezpečné a efektivní poskytování a optimalizaci naší online nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR.

Doba skladování

Konkrétní dobu uchovávání zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale je určena společností Shopify, Inc. Další informace naleznete v Shopify CDN:
https://www.shopify.com/legal/privacy Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Github CDN

Druh a rozsah zpracování

Používáme Github CDN k řádnému poskytování obsahu našich webových stránek. Github CDN je služba společnosti GitHub Inc., která na našem webu funguje jako síť pro doručování obsahu (CDN). CDN pomáhá rychleji zpřístupnit obsah naší online nabídky, zejména soubory, jako jsou grafiky nebo skripty, pomocí regionálně nebo mezinárodně distribuovaných serverů. Při přístupu k tomuto obsahu se připojujete k serverům společnosti GitHub Inc., 88 Colin P Kelly Jr St San Francisco, CA 94107 United States, a přenášíte vaši IP adresu a případně údaje prohlížeče, jako je váš uživatelský agent. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně pro výše uvedené účely a pro zachování bezpečnosti a funkčnosti Github CDN.

Účel a právní základ

Používání sítě pro doručování obsahu je založeno na našich oprávněných zájmech, tj. zájmu o bezpečné a efektivní poskytování a optimalizaci naší online nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR.

Doba skladování

Konkrétní dobu uchovávání zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale určuje ji společnost GitHub Inc. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů pro Github CDN: https://help.github.com/privacy.

Shopify pokladna

Druh a rozsah zpracování

Na našich webových stránkách jsme integrovali komponenty Shopify Checkout. Shopify Checkout je služba společnosti Shopify, Inc. a nabízí online platební řešení po celém světě. Pokud jako způsob platby zvolíte Shopify Checkout, vaše údaje požadované pro platební proces budou automaticky předány společnosti Shopify, Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada. V této souvislosti se obvykle shromažďují následující údaje: jméno, adresa, případně společnost, e-mailová adresa, telefonní a mobilní telefonní číslo a IP adresa.

Účel a právní základ

Využívání služby probíhá na základě plnění smlouvy, tj. pro zpracování platebních transakcí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b. GDPR.

Doba skladování

Konkrétní dobu uchovávání zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale je určena společností Shopify, Inc. Další informace naleznete v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů služby Shopify Checkout: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

Adobe Fonts

Tato webová stránka používá webová písma od společnosti Adobe pro jednotnou reprezentaci určitých písem. Poskytovatelem je Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe). Když navštívíte tento web, váš prohlížeč načte požadovaná písma přímo od společnosti Adobe, aby je mohl správně zobrazit ve vašem zařízení. Váš prohlížeč naváže spojení se servery společnosti Adobe v USA. V důsledku toho se společnost Adobe dozví, že k těmto webovým stránkám došlo prostřednictvím vaší IP adresy. Podle společnosti Adobe nejsou při poskytování písem ukládány žádné soubory cookie.
Ukládání a analýza údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na jednotném zobrazení písma na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; Souhlas lze kdykoli odvolat.
Přenos údajů do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde:
https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.
Další informace o službě Adobe Fonts naleznete na adrese:
https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.
Prohlášení společnosti Adobe o zásadách ochrany osobních údajů naleznete na adrese:
https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Diskutabilní

dba Talkable, 475 Valencia Street, 2nd Floor, San Francisco, California 94103, USA (dále jen "Talkable") používáme k provádění našeho programu doporučení a pověřili jsme společnost Talkable zpracováním osobních údajů jménem (článek 28 GDPR). Vhodné záruky pro přenos osobních údajů do Talkable v USA spočívají ve formě standardních doložek o ochraně údajů ve smyslu čl. 46 (5) GDPR, které Vám rádi zašleme na vyžádání. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Talkable jsou k dispozici na adrese: https://www.talkable.com/privacy.
Za účelem provádění programu doporučení a zajištění toho, aby se programu účastnili pouze stávající zákazníci a byli přijímáni pouze noví zákazníci, jakož i pro marketingové a optimalizační účely, zejména pro zlepšení naší nabídky a její zatraktivnění pro vás jako uživatele a zákazníka, jsou e-mailové adresy našich stávajících zákazníků přenášeny do Talkable. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Jakmile se zákazník zúčastní programu doporučení, jsou pro tento účel zpracovávány také další údaje, jako jsou údaje o transakcích, kód kupónu nebo hodnota objednávky, přičemž zpracování údajů, které pak probíhá, zakládáme také na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a pokud jde o používání cookies, čl. 6 odst. 1 písm. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a není vyžadováno zákonem ani smluvně, ale je nezbytné pro účast v programu doporučení. Automatizované rozhodování neprobíhá. Účast nemůže být zaručena, pokud ruční nastavení prohlížeče zabrání skriptu Java pro účastníky nebo cookie pro rekrutované.
Vaše osobní údaje v souvislosti s účastí vymažeme nejpozději do jednoho roku od ukončení účasti.

Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli zobrazit a vytisknout na webových stránkách v části https://www.cerascreen.de/pages/datenschutz-talkable.

YouTube s vylepšenou ochranou soukromí

Tato webová stránka vkládá videa z YouTube. Provozovatelem stránek je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. YouTube používáme v rozšířeném režimu ochrany údajů. Podle YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících tohoto webu před sledováním videa. Rozšířený režim ochrany údajů však nutně nevylučuje přenos údajů partnerům YouTube. Tímto způsobem se YouTube připojuje k síti Google DoubleClick bez ohledu na to, zda sledujete video. Jakmile spustíte video YouTube na tomto webu, vytvoří se spojení se servery YouTube. Server YouTube je informován, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, povolujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tím, že se odhlásíte ze svého účtu YouTube. Kromě toho může YouTube po spuštění videa ukládat do vašeho zařízení různé soubory cookie nebo používat srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisky prstů zařízení). Tímto způsobem může YouTube získat informace o návštěvnících této webové stránky. Tyto informace se používají mimo jiné ke shromažďování statistik videa, zlepšování uživatelské zkušenosti a prevenci podvodů. V případě potřeby mohou být po spuštění videa YouTube spuštěny další operace zpracování údajů, na které nemáme žádný vliv. Používání YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; Souhlas lze kdykoli odvolat. Další informace o ochraně osobních údajů na YouTube naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Pipedrive

Pipedrive používáme jako náš CRM nástroj pro zpracování a ukládání kontaktních údajů.

Při kontaktu s námi (prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) budou údaje uživatele použity ke zpracování žádosti o kontakt a jejímu zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Abychom mohli co nejrychleji zpracovat a reagovat na vaše požadavky a zprávy, propojili jsme náš kontaktní formulář s naším nástrojem pro řízení vztahů se zákazníky ("nástroj CRM") Pipedrive. Údaje odeslané při vyplňování formuláře budou odeslány do společnosti Pipedrive a uloženy na serverech společnosti Pipedrive.

Používáme CRM systém Pipedrive poskytovatele Pipedrive OÜ na základě našich oprávněných zájmů (efektivní a rychlé zpracování dotazů uživatelů, stávající správa zákazníků, nové obchody zákazníků), společnost s ručením omezeným založená podle zákonů Estonské republiky, se sídlem Paldiski mnt 80, Tallinn, 10617, Estonsko, zapsaná v estonském obchodním rejstříku pod kódem 11958539, a dceřiná společnost Pipedrive US. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Pipedrive naleznete zde: https://www.pipedrive.com/en/privacy.

9. Elektronický obchod a poskytovatelé plateb

Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smlouvách)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze tehdy, pokud jsou nezbytné pro založení, obsahovou podobu nebo změnu právního vztahu (inventární údaje). To se děje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání této webové stránky (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném k umožnění nebo vyúčtování používání služby uživateli. Shromážděné údaje o zákaznících budou vymazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny.

Přenos dat při uzavření smlouvy pro internetové obchody, prodejce a přepravu zboží

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, pokud je to nezbytné v souvislosti se zpracováním smlouvy, například společnostem pověřeným dodáním zboží nebo úvěrové instituci pověřené zpracováním plateb. K dalšímu přenosu údajů nedochází nebo pouze v případě, že jste s přenosem výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám bez výslovného souhlasu, například pro reklamní účely. Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Platební služby

Na našich webových stránkách integrujeme platební služby od společností třetích stran. Pokud u nás provedete nákup, vaše platební údaje (např. jméno, částka platby, údaje o účtu, číslo kreditní karty) budou zpracovány poskytovatelem platebních služeb za účelem zpracování platby. Pro tyto transakce platí příslušná smluvní ustanovení a ustanovení o ochraně údajů příslušných poskytovatelů. Poskytovatelé platebních služeb jsou využíváni na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (zpracování smlouvy) a v zájmu co nejplynulejšího, nejpohodlnějšího a nejbezpečnějšího platebního procesu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud je pro určité úkony požadován váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. právní základ GDPR pro zpracování údajů; Souhlas lze kdykoli do budoucna odvolat. V rámci této webové stránky využíváme následující platební služby / poskytovatele platebních služeb: PayPal
poskytovatelem této platební služby je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen "PayPal").
Přenos údajů do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

Apple Pay

Poskytovatelem platební služby je společnost Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Apple naleznete na adrese: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Pruh

Poskytovatelem pro zákazníky v rámci EU je společnost Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko (dále jen "Stripe").
Přenos údajů do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde:
https://stripe.com/de/privacy a
https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.
Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Stripe na
následujícím odkazu: https://stripe.com/de/privacy.

Sofortüberweisung

Poskytovatelem této platební služby je společnost Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov (dále jen "Sofort GmbH"). Pomocí postupu "Sofortüberweisung" obdržíme potvrzení o platbě od společnosti Sofort GmbH v reálném čase a můžeme okamžitě začít plnit naše závazky. Pokud jste se rozhodli pro platební metodu "Sofortüberweisung", odešlete PIN a platný TAN společnosti Sofort GmbH, pomocí které se mohou přihlásit k vašemu účtu online bankovnictví. Po přihlášení společnost Sofort GmbH automaticky zkontroluje zůstatek na vašem účtu a provede převod k nám pomocí TAN předaného TAN. Poté nám okamžitě zašle potvrzení transakce. Po přihlášení se také automaticky kontroluje váš prodej, úvěrový rámec úvěrového rámce a existence dalších účtů, jakož i jejich zůstatky. Kromě kódu PIN a TAN budou společnosti Sofort GmbH předány také vámi zadané platební údaje a osobní údaje. Vaše osobní údaje zahrnují vaše jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo(a), e-mailovou adresu, IP adresu a případně další údaje potřebné pro zpracování plateb. Přenos těchto údajů je nezbytný k určení vaší totožnosti bez pochybností a k zabránění pokusům o podvod. Podrobnosti o platbě se Sofortüberweisung naleznete na následujících odkazech:
https://www.sofort.de/datenschutz.html a
https://www.klarna.com/sofort/.

American Express

Poskytovatelem této platební služby je společnost American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt nad Mohanem, Německo (dále jen "American Express").
American Express může předávat informace své mateřské společnosti ve Spojených státech. Přenos údajů do USA je založen na Závazných podnikových pravidlech. Podrobnosti naleznete zde:
https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementingprinciples/. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti American Express: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Karta Mastercard

Poskytovatelem této platební služby je společnost Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgie (dále jen "Mastercard").
Společnost Mastercard může předávat údaje své mateřské společnosti ve Spojených státech. Přenos dat do USA je založen na závazných podnikových pravidlech společnosti Mastercard. Podrobnosti naleznete zde:
https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html a
https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VÍZA

Poskytovatelem této platební služby je společnost Visa Europe Services Inc., London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Velká Británie (dále jen "VISA"). Velká Británie je považována za třetí zemi, která je podle zákona o ochraně údajů bezpečná. To znamená, že Velká Británie má úroveň ochrany údajů, která odpovídá úrovni ochrany údajů v Evropské unii. Společnost VISA může předávat údaje své mateřské společnosti ve Spojených státech. Přenos údajů do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde:
https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung Otázky státu pro .html EHP.
Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti VISA: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

10. Audiokonference a videokonference

Zpracování dat

Pro komunikaci s našimi zákazníky využíváme mimo jiné online konferenční nástroje. Konkrétní nástroje, které používáme, jsou uvedeny níže. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím video nebo audio konference přes internet, budou vaše osobní údaje shromažďovány a zpracovávány námi a poskytovatelem příslušného konferenčního nástroje.
Konferenční nástroje shromažďují všechny údaje, které poskytnete/použijete k používání nástrojů (e-mailová adresa a/nebo vaše telefonní číslo). Dále nástroje konference zpracovávají dobu trvání konference, začátek a konec (čas) účasti na konferenci, počet účastníků a další "kontextové informace" související s komunikačním procesem (metadata). Dále poskytovatel nástroje zpracovává veškeré technické údaje potřebné pro zpracování online komunikace. To zahrnuje zejména IP adresy, MAC adresy, ID zařízení, typ zařízení, typ a verzi operačního systému, verzi klienta, typ kamery, mikrofon nebo reproduktor a typ připojení.
Pokud je obsah vyměňován, nahráván nebo jinak zpřístupňován v rámci nástroje, je také uložen na serverech poskytovatelů nástrojů. Takový obsah zahrnuje mimo jiné cloudové nahrávky, chat/rychlé zprávy, hlasovou schránku, fotografie a videa nahraná do hlasových zpráv, soubory, tabule a další informace sdílené při používání služby. Vezměte prosím na vědomí, že nemáme plný vliv na operace zpracování údajů používaných nástrojů. Naše možnosti jsou z velké části založeny na firemní politice příslušného poskytovatele. Další informace o zpracování údajů konferenčními nástroji naleznete v prohlášeních o ochraně údajů příslušných použitých nástrojů, které uvádíme pod tímto textem.

Účel a právní základ

 

Doba skladování

Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím video a konferenčních nástrojů budou z našich systémů vymazány, jakmile nás požádáte o jejich vymazání, odvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo pomine účel ukládání údajů. Uložené soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nevymažete. Povinné zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny. Nemáme žádný vliv na dobu uchovávání vašich údajů, které provozovatelé konferenčních nástrojů uchovávají pro své vlastní účely. Podrobnosti vám sdělí přímo obsluha konferenčních nástrojů.

Použité konferenční nástroje

Používáme následující konferenční nástroje:

Google Meet

Používáme Google Meet. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Podrobnosti o zpracování údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Zpracování objednávky

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (DPA). Jedná se o smlouvu předepsanou zákonem o ochraně údajů, která zajišťuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

11. Vlastní služby

Nakládání s údaji žadatele

Nabízíme vám možnost se na nás obrátit (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online formuláře žádosti). V následujícím textu vás informujeme o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných v rámci procesu žádosti o zaměstnání. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a používání vašich údajů probíhá v souladu s platnými zákony o ochraně údajů a všemi ostatními právními předpisy a že s vašimi údaji bude zacházeno jako s přísně důvěrnými.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Pokud nám zašlete žádost, zpracováváme vaše související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, podklady k žádosti, poznámky v souvislosti s pracovním pohovorem atd.), pokud je to nezbytné pro rozhodnutí o založení pracovního poměru. Právním základem je § 26 BDSG podle německého práva (zahájení pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (obecné zahájení smlouvy) a – pokud jste k tomu dali souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci naší společnosti předány pouze osobám, které se podílejí na zpracování Vaší žádosti.
Pokud bude žádost úspěšná, budou vámi poskytnuté údaje zpracovány na základě § 26 BDSG a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem plnění pracovního poměru v našich systémech zpracování údajů.

Doba uchovávání údajů

Pokud vám nebudeme schopni učinit pracovní nabídku, odmítnout pracovní nabídku nebo stáhnout vaši žádost, vyhrazujeme si právo uchovávat údaje, které jste předali na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) po dobu až 6 měsíců od ukončení procesu žádosti (odmítnutí nebo stažení žádosti). Následně budou údaje vymazány a fyzické dokumenty žádosti zničeny. Uchovávání slouží zejména k důkazním účelům v případě právního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou požadovány po uplynutí 6měsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího právního sporu), dojde k vymazání pouze tehdy, když již neplatí účel dalšího uchovávání. K delšímu uložení může dojít také v případě, že jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) nebo pokud zákonné povinnosti uchovávání brání vymazání.

Vlastní testy a testy DNA

Aby bylo možné provést určité autotesty cerascreen, musí být kromě parametrů relevantních pro zakoupený test z procedurálních důvodů shromažďovány další naměřené hodnoty. Tato data jsou uložena pseudonymně v laboratoři, ale neprobíhá žádné další vyhodnocení. To platí mimo jiné pro různé parametry našich alergologických testů: IgE protilátky proti pšenici a žitu, roztočům, latexu, arašídům a lískovým oříškům, kočičím epitelům a psím lupům. Z procedurálních důvodů testy DNA také měří genové varianty, které se vyskytují při analýze následujících testů: test metabolismu DNA, test zdraví kůže DNA, test zdraví srdce DNA, test zdatnosti DNA, test metabolismu vitamínů DNA a ukládají tato data pseudonymně v laboratoři a přenášejí je do cerascreenu. Na zprávu o výsledcích však nejsou připraveni. Zpracování údajů probíhá za účelem analýzy zakoupeného testu. Děje se tak na právním základě výslovného souhlasu podle čl. 9 II písm. a GDPR. Vaše údaje zůstanou u nás, dokud nepožádáte o vymazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo dokud účel uložení údajů nepomine. Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

12. Naše vystoupení na sociálních sítích

Zpracování údajů sociálními sítěmi

Udržujeme veřejně přístupné profily na sociálních sítích. Sociální sítě, které podrobně používáme, naleznete níže. Sociální sítě jako Facebook, Twitter atd. může obvykle komplexně analyzovat vaše uživatelské chování, když navštívíte jeho webové stránky nebo webové stránky s integrovaným obsahem sociálních médií (např. tlačítka To se mi líbí nebo reklamní bannery). Návštěva našich prezentací na sociálních médiích spouští řadu operací zpracování souvisejících s ochranou údajů. Podrobně: Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na sociálních médiích a navštívíte naši prezentaci na sociálních médiích, provozovatel portálu sociálních médií může tuto návštěvu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje však mohou být shromažďovány také v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte účet na příslušném portálu sociálních médií. V tomto případě se toto shromažďování údajů provádí například prostřednictvím souborů cookie, které jsou uloženy ve vašem zařízení, nebo shromažďováním vaší IP adresy. S pomocí takto shromážděných údajů mohou provozovatelé portálů sociálních médií vytvářet uživatelské profily, ve kterých jsou uloženy vaše preference a zájmy. Tímto způsobem vám může být zobrazena zájmově orientovaná reklama uvnitř i vně příslušné přítomnosti na sociálních médiích. Pokud máte účet u příslušné sociální sítě, může se zájmově orientovaná reklama zobrazovat na všech zařízeních, na kterých jste přihlášeni nebo přihlášeni. Vezměte prosím také na vědomí, že nemůžeme sledovat všechny operace zpracování na portálech sociálních médií. V závislosti na poskytovateli proto mohou provozovatelé portálů sociálních médií provádět další operace zpracování. Podrobnosti naleznete v podmínkách používání a ustanoveních o ochraně údajů příslušných portálů sociálních médií.

Právní základ

Naše vystoupení na sociálních médiích mají zajistit co nejširší přítomnost na internetu. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Analytické procesy iniciované sociálními sítěmi mohou být založeny na různých právních základech, které musí provozovatelé sociálních sítí specifikovat (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

Správce a uplatňování práv

Pokud navštívíte některou z našich stránek sociálních médií (např. Facebook), neseme společně s provozovatelem platformy sociálních médií odpovědnost za operace zpracování údajů spuštěné během této návštěvy. V zásadě můžete uplatnit svá práva (informace, oprava, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a stížnost) jak vůči nám, tak vůči .dem provozovatelům příslušného portálu sociálních médií (např. Facebook).
Vezměte prosím na vědomí, že navzdory společné odpovědnosti s provozovateli portálů sociálních médií nemáme plný vliv na operace zpracování údajů portály sociálních médií. Naše možnosti jsou z velké části založeny na firemní politice příslušného poskytovatele.

Doba skladování

Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím prezentace na sociálních médiích budou z našich systémů vymazány, jakmile nás požádáte o jejich smazání, odvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo pomine účel ukládání údajů. Uložené soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nevymažete. Kogentní právní ustanovení – zejm. Doba uchovávání – zůstávají nedotčena. Nemáme žádný vliv na dobu uchovávání vašich údajů, které provozovatelé sociálních sítí ukládají pro své vlastní účely. Podrobnosti vám sdělí přímo provozovatelé sociálních sítí (např. v jejich zásadách ochrany osobních údajů, viz níže).

Sociální sítě podrobně

Sociální sítě

Máme profil na Facebooku. Poskytovatelem této služby je společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Podle Facebooku budou shromážděné údaje také předávány do USA a dalších třetích zemí. Nastavení inzerce můžete upravit nezávisle ve svém uživatelském účtu. Chcete-li to provést, klikněte na následující odkaz a přihlaste se:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Přenos údajů do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagramu

Máme profil na Instagramu. Poskytovatelem je společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Přenos údajů do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,https://help.instagram.com/519522125107875
a
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Instagramu:
https://help.instagram.com/519522125107875.

XING

Máme profil na XING. Poskytovatelem je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo. Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů XING:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Máme profil na LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. LinkedIn používá reklamní soubory cookie.
Chcete-li zakázat reklamní soubory cookie LinkedIn, použijte následující odkaz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
Přenos údajů do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde:
https://www.linkedin.com/legal/l/dpa a
https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.
Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Vimeo

Máme profil na Vimeo. Poskytovatelem je Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York 10011, USA.
Přenos údajů do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise a podle Vimeo na "oprávněných obchodních zájmech". Podrobnosti naleznete zde:
https://vimeo.com/privacy.
Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Vimeo:
https://vimeo.com/privacy.

YouTube

Máme profil na YouTube. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

TikTok

Máme profil na TikToku. Poskytovatelem je TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irsko. Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, naleznete v TikTokzásady ochrany osobních údajů:
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de.
Přenos údajů do nezabezpečených třetích zemí je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde:
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de.

13. Naše výzkumná činnost

Máte možnost dobrovolně se podílet na našich výzkumných aktivitách. Souhlas je udělen v rámci aktivace testu po registraci v našem zákaznickém portálu. Podrobné informace o těchto výzkumných aktivitách naleznete v následujícím formuláři souhlasu s výzkumem.

Prohlášení o souhlasu s výzkumem

Součástí poslání společnosti cerascreen je pomáhat lidem lépe porozumět jejich vlastnímu tělu. Výzkum je důležitou součástí plnění tohoto poslání. Rádi bychom také použili vaše údaje pro účely výzkumu, abyste vy a všichni ostatní lidé mohli po dlouhou dobu vydávat spolehlivá zdravotní doporučení.
Před rozhodnutím si prosím pozorně přečtěte následující prohlášení o souhlasu

Důležité informace:

 • Za účelem ochrany vašeho soukromí provádí cerascreen vyšetřování pouze s informacemi, které jsou pseudonymizovány, tj. zbaveny vašeho jména a kontaktních informací a byly kombinovány s podobnými informacemi od mnoha dalších účastníků výzkumu.
 • Účelem výzkumu cerascreenu je učinit nové objevy o prevenci a rozvoji nemocí, jakož i jejich progresi.
 • Pokud souhlasíte s tímto souhlasem, umožňujete výzkumníkům cerascreen používat určité informace (včetně vašich genetických informací a vašich odpovědí na výzkumné průzkumy) ke zkoumání různých výzkumných témat.
 • Část výzkumu společnosti cerascreen je prováděna ve spolupráci s třetími stranami, jako jsou neziskové organizace, jiné výzkumné společnosti nebo akademické instituce. S Vaším souhlasem nám umožňujete sdílet souhrny výsledků výzkumu, které neidentifikují konkrétní osobu s kvalifikovanými zaměstnanci těchto společností a institucí a zveřejňovat je ve vědeckých publikacích.
 • Je nepravděpodobné, že budete mít z vaší účasti přímý prospěch, i když vy i ostatní můžete mít v budoucnu prospěch z objevů, které povedou k pokroku ve zdravotní péči nebo zlepšení produktů nebo služeb společnosti cerascreenExistuje velmi nízké riziko, že v případě porušení zabezpečení údajů někdo získá přístup k vašim osobním údajům (informace, které mohou být použity k vaší identifikaci) bez vašeho souhlasu.
 • Účast v této studii je zcela dobrovolná své rozhodnutí o souhlasu můžete kdykoli změnit, aniž by to ovlivnilo váš přístup k produktům nebo službám společnosti cerascreen.

Cíl: Warum forscht cerascreen?

Cílem našeho výzkumu a studií je získat a podpořit vědecké poznatky o prevenci a dalších důležitých faktorech stojících za nemocemi. Za tímto účelem provádíme vlastní výzkum a podporujeme práci dalších výzkumných pracovníků po celém světě spoluprací a publikováním našich výsledků, např. ve vědeckých časopisech. Výsledky našeho výzkumu mohou být použity k vývoji nových způsobů diagnostiky a léčby nemocí nebo nových zpráv a funkcí pro produkty nebo služby společnosti cerascreen. Vyšetřujeme:

 • Biologické, epigenetické a genetické faktory stojící za nemocemi a znaky
 • Způsoby diagnostiky a pokud možno prevence léčby onemocnění

Témata zahrnují jednoduché biomarkery, jako je vitamin D, ale také závažná onemocnění, jako je Parkinsonova choroba nebo cukrovka, a méně závažná onemocnění, jako jsou migrénové bolesti hlavy.

CeraScreen dělá objevy analýzou informací o velkém počtu účastníků výzkumu, aby našel vzory. Čím více účastníků výzkumu se účastní, tím jasněji lze tyto vzorce rozpoznat. Tyto vzorce by nám například mohly říci, zda lidé s určitými (genetickými) faktory mají větší pravděpodobnost vzniku onemocnění, jako je rakovina, cukrovka nebo astma. Další vzorec by mohl ukazovat na nový způsob léčby onemocnění. Výsledky našeho výzkumu mohou přispět k vývoji nových léků. Některé objevy provedené cerascreenem by mohly pomoci vědcům lépe porozumět nemocem a činit diagnostická a léčebná rozhodnutí.

Například v roce 2021 provedla společnost cerascreen studii o rizikových faktorech, které přispívají k náchylnosti k COVID-19. Zjistili jsme, že složení střevní flóry může ovlivnit závažnost onemocnění.

Co to znamená účastnit se výzkumu cerascreen?

Pokud se rozhodnete zúčastnit se průzkumu cerascreen, budete požádáni o účast v průzkumech nebo o zadání informací o sobě na webových stránkách cerascreen nebo v mobilní aplikaci. Můžete si vybrat, kterých průzkumů se chcete zúčastnit, jaké informace chcete poskytnout a na jaké otázky chcete odpovědět. Udělení souhlasu znamená, že souhlasíte s tím, aby výzkumní pracovníci cerascreenu používali vaše biologické, genetické a epigenetické, jakož i vlastní informace (včetně informací poskytnutých před udělením souhlasu) pro výzkum cerascreen, jak je popsáno výše. "Biologickými, genetickými a epigenetickými informacemi a informacemi, které sami uvádějí" se rozumí:

 • Vaše biologické, genetické a epigenetické údaje
 • Informace, které zadáte do průzkumů, formulářů a dalších funkcí označených logem cerascreen Research
 • Váš věk a etnická příslušnost
 • Údaje od třetích stran, které nám povolíte používat pro účely výzkumu cerascreen
 • Výzkum je otevřený: můžeme vás informovat o nových průzkumech a výzkumných příležitostech, jakmile budou přidány. Můžeme vás také pozvat k účasti na určitých studiích na základě informací, které jste dříve poskytli. Používáme rutinní komunikační metody, abychom vás informovali o výzkumných příležitostech. Můžeme vám zasílat e-mailové pozvánky a/nebo oznámení na váš účet nebo na vaše mobilní zařízení.
 • Pokud cerascreen provádí studie na citlivá výzkumná témata, obdržíte další informace, které vám pomohou rozhodnout, zda se chcete této studie zúčastnit.
 • V závislosti na výzkumné činnosti vám můžeme poskytnout příspěvek na výdaje za váš čas. Odmítáme konkrétní platbu za poskytnutí vašich údajů z etických důvodů. U některých delších nebo propracovanějších výzkumných činností mohou být jako kompenzace poskytnuty peněžní ekvivalenty, například slevy. Účast v této studii je bezplatná.
 • Některé výzkumy cerascreen mohou být sponzorovány nebo prováděny ve spolupráci s třetími stranami, např. neziskovými organizacemi, výzkumnými společnostmi nebo akademickými institucemi, jejichž další odborné znalosti a/nebo zdroje mohou společnosti cerascreen pomoci učinit důležité objevy.
 • Někdy výsledky výzkumu vedou k produktům nebo vynálezům, které mají hodnotu, když jsou vyráběny nebo prodávány. V situacích, kdy vaše informace přispěly k vynálezu nebo produktu, který byl přínosem pro společnost cerascreen nebo některého z jejích výzkumných partnerů, neobdržíte žádné finanční výhody.
 • Údaje jsou uchovávány anonymně po dobu neurčitou, tj. vaše údaje již nelze vysledovat zpět k vám.

Jak je chráněno mé soukromí?

Společnost cerascreen používá řadu fyzických, technických a administrativních opatření k ochraně vašich informací. Pravidelně kontrolujeme a zlepšujeme naše postupy ochrany osobních údajů a zabezpečení, abychom zajistili bezpečnost vašich informací. Mezi tyto postupy patří mimo jiné následující:

 • Výzkumné analýzy společnosti CeraScreen jsou prováděny s informacemi, ve kterých byly vaše identifikační registrační údaje (jméno, adresa, e-mailová adresa, ID uživatele, heslo nebo kreditní karta) odstraněny, tj. pseudonymizovány. Vaše kontaktní údaje mohou být použity ke komunikaci s vámi, ale nebudou analyzovány v kombinaci s vašimi biologickými, epigenetickými, genetickými a vlastními informacemi.
 • Když zveřejňujeme výsledky výzkumu nebo sdílíme výsledky se zaměstnanci, zveřejňujeme nebo sdílíme pouze souhrnné informace, které neidentifikují konkrétní osobu.
 • Všichni zaměstnanci společnosti cerascreen jsou vyškoleni v jednání s účastníky výzkumu a výzkumní pracovníci společnosti cerascreen absolvují další školení o tom, jak provádět výzkum zodpovědně.
 • Výzkumná data jsou spravována na serverech provozovaných společností cerascreen. Fyzické zajištění a provoz provádějí autorizovaní partneři, se kterými společnost cerascreen GmbH uzavřela smlouvy o zpracování údajů na základě platného právního základu.

Kdo má přístup k mým informacím?

 • Mimo cerascreen:
  • Můžeme sdílet souhrny výsledků výzkumu, které neidentifikují konkrétní osobu, s kvalifikovanými výzkumnými pracovníky a ve vědeckých publikacích. Vaše svolení platí také v případě, že spolupracujeme se měnícími se partnery nebo publikujeme ve vědeckých časopisech.
  • Informace můžeme sdělit naší Radě pro etickou kontrolu (známé také jako Institucionální kontrolní komise nebo "IRB") a dalším orgánům, abychom zajistili dodržování našich předpisů nebo jak jinak vyžaduje zákon.
 • V rámci cerascreen:
  • Výzkumní pracovníci společnosti Cerascreen, kteří provádějí analýzy, mají přístup k pseudonymizovaným genetickým informacím a informacím, které sami uvedli, ale ne k vašim identifikačním registračním informacím.
  • Další podrobnosti o dalším použití osobních údajů společností cerascreen naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Jaké jsou výhody a rizika účasti v cerascreen Research?

Výhody:

 • Účastí v průzkumu cerascreen Research nezískáváte žádné přímé výhody. Například vám neposkytujeme individuální výsledky o vaší biologii nebo zdravotních rizicích, které se dozvídáme z výzkumu cerascreenu. Můžete však získat nepřímé výhody:
  • V určitém okamžiku v budoucnu můžete vy nebo ostatní nepřímo těžit z objevů učiněných společností cerascreen Research, např. těch, které zlepšují nabídku produktů nebo služeb společnosti cerascreen nebo přispívají ke způsobům prevence a léčby nemocí.
  • Účastí v průzkumech se můžete dozvědět více o stavu výzkumu na téma zdraví, které je pro vás potenciálně relevantní. O shromážděných výsledcích výzkumu vás můžeme informovat e-mailem nebo na naší domovské stránce.

Riskuje:

 • Nepohodlí: Některé průzkumy nebo porovnávání dat mohou způsobit, že se budete cítit nepříjemně.
 • Ochrana osobních údajů: Přestože společnost cerascreen uplatňuje přísné zásady a postupy minimalizující riziko porušení, existuje velmi nízké riziko, že může dojít k porušení vašich osobních údajů. Například:
  • V případě porušení mohou být vaše biologické (zejména genetické) informace a/nebo informace nahlášené vámi zveřejněny mimo cerascreen. V některých případech může narušení také odhalit informace o rodinných příslušnících, kteří sdílejí část vaší DNA.
  • Existuje malá šance, že jednotlivec by mohl být znovu identifikován na základě souhrnných informací, včetně publikovaného výzkumu. Teoreticky by špatný herec, který získal vaše genetická data, mohl porovnat vaše data se souhrnnými výsledky výzkumu a zjistit, že jste se zúčastnili konkrétní studie, a případně se o vás dozvědět věci, které se vztahují ke studii.
 • Mohou existovat další, v současné době nepředvídatelná rizika účasti.

Mohu změnit názor?

 • Vaše účast ve studii cerascreen Research je dobrovolná, takže se můžete rozhodnout, že se nezúčastníte. Pokud si účast rozmyslíte, můžete svůj souhlas kdykoli změnit v nastavení svého účtu. Pokud odvoláte svůj souhlas, společnost cerascreen zabrání použití vašich biologických a vámi oznámených informací v novém výzkumu cerascreen, který je zahájen nastavením vašeho účtu po 30 dnech od obdržení vaší žádosti.
 • Rozhodnutí neudělit souhlas nebo odstoupit od cerascreen Research vám nebude nijak nepříznivě nevýhodné. Neztrácíte žádné výhody, které získáte jako zákazník společnosti cerascreen, včetně přístupu k vašim biologickým informacím a naší nabídce služeb.
 • Svou účast můžete také ukončit uzavřením svého účtu cerascreen. Žádosti o uzavření účtu lze podat přímo v nastavení účtu.
 • Pokud se rozhodnete nesouhlasit s výzkumem cerascreen, vaše biologické a vámi nahlášené informace mohou být stále používány pro jiné účely, jako je zlepšování produktů a služeb cerascreen, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Vaše účast v cerascreen Research může být ukončena bez vašeho souhlasu v případě převodu vlastnictví společností cerascreen

Na koho se mám obrátit s dotazy?

Potřebujete-li obecné dotazy a pomoc s produkty nebo službami společnosti cerascreen, obraťte se prosím na: customerservice@cerascreen.de
Potřebujete-li dotazy a pomoc s ochranou údajů, obraťte se prosím na: cerascreen@dsbok.de