Podmínky použití a prodeje

Obsah

 1. Rozsah použití
 2. Uzavření smlouvy
 3. Právo na zrušení
 4. Cena a náklady na dodání
 5. Odeslání a podmínky dodání
 6. Odpovědnost za vady
 7. Právo a zákony
 8. Informace o online řešení sporů

1) Rozsah použití

1.1 Tyto Smluvní podmínky společnosti cerascreen GmbH (dále jen "Prodejce") se vztahují na všechny smlouvy uzavřené mezi spotřebitelem nebo obchodníkem (dále jen "Klient") a Prodávajícím týkající se veškerého zboží nebo služeb, které jsou prezentovány v online obchodě Prodejce. Zahrnutí vlastních podmínek Klienta je tímto zamítnuto, nejsou-li stanoveny jiné podmínky.

1.2 Spotřebitelem je v souladu s těmito Smluvními podmínkami každá osoba, která jedná za účelem, který zcela nebo převážně leží mimo obchodní, podnikatelské, řemeslné nebo profesní zájmy této osoby. Obchodník v souladu s těmito Podmínkami je každá osoba, která jedná za účelem obchodování, obchodu, řemesla nebo povolání této osoby, ať jedná osobně nebo prostřednictvím jiné osoby, která jedná na jméno obchodníka nebo jménem obchodníka.

2) Uzavření smlouvy

2.1 Popisy produktů v online obchodě Prodejce nepředstavují závazné nabídky ze strany Prodejce, ale pouze slouží účelu zadání závazné nabídky Klientem.

2.2 Klient může zadat objednávku prostřednictvím online objednávkového formuláře integrovaného do internetového obchodu Prodejce. Přitom po vložení vybraného zboží nebo služeb do virtuálního košíku, splnění objednávkového procesu a kliknutí na tlačítko, které dokončí proces objednávky, předkládá Klient právně závaznou nabídku smlouvy týkající se zboží nebo služeb obsažených ve virtuálním košíku. Klient může nabídku také předat Prodejci prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo poštou.

2.3 Prodejce může přijmout nabídku Klienta během pěti dnů

 • zasláním písemného potvrzení objednávky nebo potvrzení objednávky písemnou formou (faxem nebo e-mailem); pokud je přijetí potvrzení objednávky ze strany Klienta rozhodující, nebo
 • dodáním objednaného zboží Klientovi; pokud je přijetí zboží Klientem rozhodující, nebo
 • podáním žádosti na Klienta, aby Klient zaplatil poté, co zadal svou objednávku.

Za předpokladu, že se uplatní více výše uvedených alternativ, bude smlouva bude uzavřena v okamžiku, kdy nastane jako první jedna z výše uvedených alternativ. Pokud Prodejce nepřijme nabídku Klienta ve výše uvedené lhůtě, považuje se nabídka za zamítnutou a Klient již není vázán svým prohlášením o záměru.

2.4 Lhůta pro přijetí nabídky začíná dnem, kdy Klient zaslal nabídku a končí uplynutím pátého dne od odeslání nabídky.

2.5 Obsah smlouvy bude uložen u Prodejce a bude zaslán Klientovi písemně včetně těchto Smluvních podmínek a Informací o Klientovi (např. e-mailem, faxem nebo dopisem) poté, co Klient potvrdí objednávku. Obsah smlouvy bude navíc uložen na internetových stránkách Prodejce a Klient je bude moct zobrazit po přihlášení prostřednictvím zákaznického účtu chráněného heslem. Toto lze za předpokladu, že si zákazník před potvrzením objednávky vytvořil zákaznický účet v internetovém obchodě.

2.6 Klient může před zadáním závazné objednávky opravit všechna data, změny může provést pomocí běžné klávesnice a myši. Navíc před odesláním objednávky budou všechna zadaná data zobrazena v potvrzovacím okně, ve kterém je lze také opravit, opět pomocí běžné klávesnice a myši.

2.7 Smluvním jazykem je angličtina.

2.8 Zadávání objednávek a kontaktování se obvykle provádí prostřednictvím e-mailu a automatického zpracování objednávek. Je odpovědností Klienta zajistit, aby e-mailová adresa, kterou poskytuje pro zpracování objednávek, byla správná, aby mohly být na tuto adresu zaslány emaily Prodejcem. Zvláště je povinností Klienta, pokud používá SPAM filtry, zajistit, aby došlo k doručení všech emailů zaslaných Prodejcem nebo třetími stranami pověřenými Prodejcem pro zpracování objednávky.

3) Právo na zrušení

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 120 dní bez udání důvodu. To platí ode dne, kdy jste vzal držení zboží. Aby bylo možné tak učinit, musíte nás (adresa) informovat o svém přání odstoupit s jasným prohlášením (např. Poštou nebo e-mailem). Oznámení před uplynutím výpovědní lhůty je dostačující pro dosažení souladu s lhůtou.

4) Cena a náklady na dodání

4.1 Není-li v popisu produktu uvedeno jinak, jsou uvedené ceny konečné, které v sobě zahrnují i státem stanovenou DPH. Veškeré případné dodatečné náklady na doručení a odeslání jsou uvedeny v příslušném popisu výrobku.

4.2 vypouští

4.3 Platba může být provedena jednou z metod uvedených v online obchodě Prodejce.

4.4 vypouští

4.5 Uskuteční-li se platby pomocí platební metody nabízené službou PayPal, zpracování plateb probíhá prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen "PayPal" ) dle Podmínek použití PayPal, které lze zobrazit na webu Smlouva s uživatelem služby PayPal. V případě, že klient nemá účet PayPal, budou platné podmínky pro platby bez účtu PayPal. Lze je zobrazit na Podmínky pro platby bez účtu PayPal.

5) Odeslání a podmínky dodání

5.1 Zboží je zpravidla dodáváno na adresu uvedenou Klientem, pokud není dohodnuto jinak. U transakčního postupu platí dodací adresa zadaná Klientem v procesu objednávky.

5.2 Nelze-li dokončit doručení Klientovi, přidělená přepravní společnost vrátí zboží Prodejci a Klient nese náklady za neúspěšné odeslání. To neplatí, pokud Klient nezodpovídá za událost, která má za následek nemožnost doručení, nebo bylo osobě dočasně bráněno přijmout objednané zboží, ledaže to Prodejce oznámil Klientovi v přiměřené lhůtě před dodáním.

5.3 Prodejce si vyhrazuje právo na částečné doručení. V takovém případě Prodejce informuje Klienta o tom, kdy budou doručeny všechny části. Dodání by mělo být dokončeno v přiměřené lhůtě. Za částečné doručení nebudou požadovány dodatečné náklady. Pokud však Klient požádal o částečnou dodávku, prodávající si vyhrazuje právo účtovat Klientovi další dodací náklady.

5.4 Riziko náhodného zničení a náhodného poškození prodaného zboží se v zásadě převádí na Klienta, ihned, jakmile se zboží dostane do fyzického držení Klienta nebo jiné osoby, kterou Klient zplnomocní k převzetí zboží. V případě, že Klient jedná jako obchodník, riziko neúmyslného zničení a náhodného poškození se při dodání zboží převádí na kvalifikovanou přepravní osobu v místě podnikání Prodejce.

5.5 Prodejce si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nesprávné vlastní dodávky. To platí pouze v případě, že prodávající nenese odpovědnost za nedodání a pokud s dodavatelem uzavřel konkrétní hedgingovou transakci. Prodejce vynaloží veškeré přiměřené úsilí na získání zboží. V případě nedostupnosti nebo částečné dostupnosti zboží bezodkladně informuje Klienta a platby Klientovi budou okamžitě vráceny.

5.6 Vyzvednutí Klientem není z logistických důvodů možné.

5.7 Z tohoto Onlineshop dodáváme naše zboží pouze do České republiky. Pro doručení do jiných zemí naleznete na naší příslušné internetový obchod.

5.8 Dodání může trvat až jeden týden. V případě zpoždění, prosím, kontaktujte nás.

6) Odpovědnost za vady

6.1 Platí zákonná práva spotřebitelů.

6.2 Je-li Klient spotřebitelem a využije krátkodobé právo odmítnout produkt, musí produkt vrátit na vlastní náklady.

7) Právo a zákony

7.1 V případě, že Klient splňuje požadavky jako spotřebitel dle bodu 1.2, pak se všechny smluvní vztahy mezi stranami řídí právem země, kde má Klient trvalé bydliště, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvě o mezinárodním prodeji zboží a soudů státu, ve kterém má Klient bydliště, bude mít výlučnou příslušnost k jakémukoli sporu týkajícímu se těchto vztahů.

7.2 V případě, že Klient splňuje požadavky jako spotřebitel dle bodu 1.2, pak se všechny smluvní vztahy mezi stranami řídí právem země, kde má Klient trvalé bydliště, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvě o mezinárodním prodeji zboží a soudů státu, ve kterém má Klient bydliště, bude mít výlučnou příslušnost k jakémukoli sporu týkajícímu se těchto vztahů.

8) Informace o online řešení sporů

Evropská komise má na svých internetových stránkách následující odkaz na ODR platformu.

Tato platforma je místem vstupu pro mimosoudní řešení sporů vyplývajících z online smluv o prodeji a poskytování služeb uzavřených mezi spotřebiteli a obchodníky.